СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Тернопільського νΰφ³ξνΰλόνξγξ технічного університету імені Івана Пулюя

 

Student Scientists Associations

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University


Офіційна інформація

Новини

Конференція

Олімпіада

Архів

Різне

 Вельмишановні відвідувачі!

У відповідності до Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів  від 8 серпня 2007 р., №1016,  з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах та нормативних документів міністерства освіти та науки України, щодо організаційного оформлення роботи студентських наукових товариств складено програмну  стратегію розвитку СНТ Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

                                                                                                                                                                                                        


Положення ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

( СНТ ТДТУ )

І. Загальні положення

1.1. Студентське наукове товариство Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (далі - СНТ) є структурним підрозділом університету.

1.2. СНТ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Тернопільського державного технічного університету та даним Положенням.

1.3. Принципи діяльності СНТ.

У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:

—               верховенство наукової творчості, змагальності та конкурсності;

—                рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;

—               органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

1.4. Назва підрозділу

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя;

1.4.2. Англійською мовою: Ternopil State Ivan Pul’uj Technical University. Student Scientists Associations.

1.5. СНТ має печатку (для довідок), штампи та бланки з власною символікою.

ІІ. Мета та завдання СНТ 

2.1. Основною метою діяльності СНТ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, магістрів .

2.2. Основними завданнями СНТ є:

—               сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та магістрів;

—               пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та магістрів , надання їм всебічної допомоги;

—               сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

—               організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;

—               інформаційна діяльність тощо.

2.3. Для виконання своїх завдань СНТ :

—               організовує роботу студентів та магістрів у наукових осередках;

—               готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів та магістрів;

—               організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів та магістрів;

—               сприяє та організовує видання наукових праць студентів та магістрів;

—               проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентами та магістрами;

—               організовує та заохочує студентів та магістрів до участі у наукових конференціях молодих вчених;

—               представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату та факультетів на отримання іменних стипендій і премій студентами та магістрами;

—               сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів та магістрів;

—                здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю СНТ;

—               здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положенням.

ІІІ. Членство у СНТ 

3.1. У роботі СНТ можуть брати участь всі студенти та магістри.

3.2. Членом СНТ може бути студент чи магістр , який визнає Положення про СНТ, активно займається науковою діяльністю .

3.3. Прийом у члени СНТ проводиться секцією СНТ на підставі письмової заяви вступаючого.

3.4. Член СНТ користується правом:

—               обирати та бути обраним у керівні органи СНТ;

—               брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТ;

—               брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить СНТ;

—               представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТ;

—               отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку СНТ.

3.5. Член СНТ зобов'язаний:

—               дотримуватись Положення про СНТ;

—               брати участь у роботі секції СНТ.

3.6. Припинення членства у СНТ:

3.6.1. Член СНТ може бути виключений з Товариства за порушення Положення про СНТ.

3.6.2. Питання про виключення члена СНТ вирішується Правлінням СНТ. За виключеним з СНТ зберігається право у двохмісячний строк подати апеляцію до Правління СНТ .

3.6.3. Припинення членства у СНТ може бути здійснено за заявою члена СНТ або у випадку закінчення навчання в університеті.

ІV. Структура та керівні органи СНТ  

4.1. Вищим органом СНТ є Правління.

4.2. Основними структурними одиницями СНТ є секції, які створюються за фаховим принципом на відповідних факультетах .

4.3. Делегати Правління обираються секціями СНТ з розрахунку три делегати від секції. Голова бюро секції автоматично вважається делегатом. Термін повноважень делегата - 1 рік.

4.4. Правління СНТ:

—     приймає Положення про СНТ і вносить зміни та доповнення до нього; - визначає основні напрями діяльності СНТ;

—     обирає Голову СНТ відкритим голосуванням простою більшістю голосів;

—     обирає Секретаря СНТ, заслуховує звіт про його діяльність та діяльність Голови;

—      заслуховує доповіді про роботу секцій та підрозділів;

—     затверджує символіку СНТ .

4.5. Засідання проводиться щоквартально Правлінням СНТ. Позачергові засідання проводяться за рішенням Голови СНТ або за вимогою половини від кількості секцій.

4.6. Правління СНТ:

—     організовує проведення засідань; координує діяльність секцій та інших структур СНТ, заслуховує звіти голів бюро секцій;

—      може клопотатися перед ректором про працевлаштування в університеті осіб, що зробили значний внесок у діяльність Товариства та відзначилися у науковій роботі;

—      вносить зміни до персонального складу Правління СНТ;

—      затверджує "Положення про секцію СНТ".

4.7. Координацію роботи Правління СНТ здійснює Голова СНТ, пропонується  з числа професорсько-викладацького складу, який затверджується наказом ректора університету.

4.8. Правління СНТ правочинне за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління.

4.9. До складу Правління СНТ входять:

—               Голова Правління СНТ;

—               голови секцій;

—               вчений секретар СНТ;

—               координатори проектів СНТ;

—               інші особи за рішенням Правління СНТ ТДТУ.

4.10. Голова Правління СНТ:

—               обирається Правлінням СНТ на термін 5 років. Кандидатура Голови СНТ затверджується ректором університету на основі подання Правління СНТ.

—               репрезентує СНТ;

—               скликає збори Правління СНТ, головує на них, підписує прийняті документи;

—               в період між зборами Правління діє в межах його повноважень;

—               здійснює керівництво поточною роботою;

—               може делегувати окремі повноваження своїм заступникам.

4.11. Голова Правління СНТ є членом НТР та Вченої Ради ТДТУ.

4.12. Вчений секретар СНТ:

—               обирається Правлінням СНТ на термін 5 років.

—               веде діловодство СНТ;

—               засвідчує документи СНТ.

V. Секція СНТ 

5.1. Секція об'єднує членів СНТ факультету, які займаються науковою діяльністю у відповідній галузі науки.

5.2. Секція організує всю діяльність СНТ на відповідному факультеті (підрозділі) університету. Вона може мати у своєму складі підсекції, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.

5.3. Вищим органом секції є загальні збори. Вони правочинні за наявності більше 50% складу секції. В період між загальними зборами секцією керує Бюро секції, яке очолює Голова.

5.4. Голова бюро секції є членом Вченої Ради відповідного факультету (підрозділу).

5.5. Секція може рекомендувати членів СНТ до вступу в аспірантуру та на навчання чи стажування за кордоном.

5.6. Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами секції, повинні узгоджуватися з даним Положенням та ухвалами керівних органів СНТ.

5.7. Голова Бюро секції звітує про свою діяльність Правлінню СНТ.

5.8. Координацію наукової роботи секції здійснює науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу, який затверджується рішенням Вченої Ради факультету та розпорядженням декана факультету.

VI. Забезпечення діяльності СНТ 

6.1. Для забезпечення діяльності СНТ Університет закріплює за СНТ приміщення, оргтехніку на умовах безоплатної оренди та створює необхідні умови для його ефективної діяльності.

6.2. Ректорат, деканати, інформаційний відділ НДЧ сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню СНТ.

6.3. Деканати факультетів всебічно сприяють діяльності секцій СНТ.

 

“Затверджую”   

Ректор  Тернопільського державного технічного університету    

імені Івана Пулюя 

 Шаблій О.М.   

“07” 03 2003 р. 

  

 

“Ухвалено” 

на засіданні Вченої ради 

протокол № 7 від “01” 03 2003 р. 

 Розглянуто на засіданні НТР 

протокол № 1 від “05 ” 02 2003 р.

На початок


Наша адреса:                                                                     e-mail:

Студентське наукове товариство

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

вул.Руська 56, кім. № 20 корпус №2

м. Тернопіль, 46001

тел.+ 380 352 25-35-09 (дод.144)

факс:+ 380 352 25-49-83

 

snt@tu.edu.te.ua


  На початок